WE ARE STILL HERE
GIIYAABI OMAA NINDAYAAMIN

An exhibition of Indigenous artworks by KC Adams,
with accompanying learning tools by Renée McGurry.
Curated by Ann Davis.

Gaa-waabanda’iweng onji Indigenous artworks zhigwa KC Adams,
wiiji’igod gegoon aabadaking Renee McCurry
onji niigaaniitang Ann Davis.
EN